2020 Venice Biennale

71 views

ภายในงาน 2020 Venice Biennale ในอียิปต์ทีม cosmos ได้เสนอผลงานในหัวข้อ“ surviving the Anthropocene “ หรือรอดตายจากยุคแอนโทรโปซีน การออกแบบแสดงถึงความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึงการสูญเสียที่ดินทำกินและการเพิ่มขึ้นของภัยแล้งและทะเลทราย จาก 8,300 สายพันธุ์สัตว์ที่รู้จักกันร้อยละ 8 กำลังจะสูญพันธุ์และร้อยละ 22 มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ในบริบทนี้การแสดงผลงาน pavilion มีเป้าหมายที่จะรักษาความสมดุลของความหลากหลายในระบบนิเวศของอียิปต์

More Stories
Adaptable Plastic-Free Packaging Solution by Flexi-Hex