BLACKADDICT

BLACKADDICT

BLACKADDICT

คุณกั้งเจ้าของและผู้ออกแบบ brand blackaddict ปัจจุบันเป็นนักดนตรีอาชีพ ร่วมงานกับศิลปินหลายๆท่าน ทำงานในวงการเพลงเป็นทั้งโปรดิวซ์และเรียบเรียงดนตรี อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล