Early Years Project #5 by MILLCON:

Early Years Project #5 by MILLCON:

20/20 'เปลี่ยน'

สุนทรียศาสตร์ เวลา และสิ่งแวดล้อมในวันพรุ่งนี้

การเคลื่อนไหวทางศิลปะและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องท้าทายทั้งต่อการสร้างสรรค์ผลงานและการพิจารณาความเป็นอยู่ของมนุษย์ ในปีนี้ศิลปินทั้ง 8 ของ EYP จะนำเสนอประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านผลงานของพวกเขาอย่างไร?

EARLY YEARS PROJECT ผืนดินเพื่อการบ่มเพาะ

โครงการ Early Years Project จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานให้สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกวงการศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานและมีโอกาสทำงานร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ

ก้าวครั้งที่ 5 อย่างท้าทาย

การเคลื่อนไหวทางศิลปะและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องท้าทายทั้งต่อการสร้างผลงานและการพิจารณาความเป็นอยู่ของมนุษย์ ในปีที่ 5 ของ Early Years Project นี้ หอศิลปกรุงเทพฯ กำหนดให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ “สุนทรียศาสตร์ เวลา และสิ่งแวดล้อมในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นความงามในมุมมองใหม่ และกระตุ้นให้ผู้ชมพิจารณาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

ทำไมต้องเป็น 20/20

ความหมายของ 20/20 อธิบายได้สองนัยยะ คือ ปี ค.ศ. 2020 และค่าความสามารถในการมองเห็น (Visual Acuity) ของคนสายตาปกติ เมื่อนำทั้งสองสิ่งมาเปรียบเทียบกับการรับรู้ ความเชื่อ และความเข้าใจของมนุษย์ จะพบว่าในปี 2020 นี้ ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ต้องพิจารณากฎเกณฑ์และสิ่งที่รับรู้มาในอดีต ผ่านการสร้างมุมมองใหม่ ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และบริบทธรรมชาติที่เป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีพ

ผลงานจาก 8 ศิลปิน

อวิกา สมัครสมาน จำลองสนามทางทัศนศิลป์โดยนำโครงสร้างของเครื่องออกกำลังกายมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ทอผ้าที่ไม่สามารถทอคนเดียวได้ เพื่อให้ผู้ชมสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผ่านการทอผ้า ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้น ผู้ส่งและผู้รับต้องอาศัยจังหวะ การสังเกต รวมถึงการตอบโต้อย่างไว้เนื้อเชื่อใจ
ผลงาน: Social Weaving, An artistic research project, 2563

รัตนา สุจริต ออกแบบแปลงเกษตรที่บังคับให้พืชเติบโตด้วยไฟปลูกต้นไม้ (LED Grow Light) ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนแสงธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ชมได้ทำความรู้จักกับ “สิ่งมีชีวิตที่ถูกกำกับ” และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมแห่งนวัตกรรม
ผลงาน: อิสระ ตื่นอยู่ เบิกบาน สงบเย็น, 2563

การที่ไม่ได้เป็นคนเผาหมายความว่าเราไม่ได้ทำลายสิ่งใดนั้นจริงหรือ” รัตนกานต์ กาญจนพันธุ์บุญ ถามคำถามนี้กับตัวเองขณะลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประสบปัญหาหมอกควันจากการเผาป่า และสร้างผลงานนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ชมที่โดยมากเป็นคนเมืองรู้สึกถึงการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ปัญหานั้น และลองทบทวนดูว่าวิถีชีวิตที่แสนปกติของเรามีส่วนทำลายธรรมชาติจนเกิดปัญหาหมอกควันด้วยหรือไม่
ผลงาน: เรื่องเล่า 796 กิโลเมตร: บทสนทนาระหว่างเชียงใหม่-กรุงเทพ, 2563

รณรงค์ บุตรทองแก้ว เริ่มวาดภาพบุคคล สัตว์ และรูปทรงอิสระมากมายที่ไม่รู้จักและไม่สามารถหาเหตุผลได้ สิ่งเหล่านั้นคือการสร้างมโนภาพขึ้นภายในความคิด เพื่อประคับประคองสุขภาพจิตให้รอดพ้นจากความบิดเบี้ยวของสภาพแวดล้อมจริงที่ตนอาศัยอยู่
ผลงาน: Soul, 2560, The myth, 2562, Giant, 2561, instagram.com/ronarong.b, 2563 และ Absurd, 2560-2563

หลังการแสดงสดจบลง นอกจากความสุขที่ติดตรึงใจของผู้ชมแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือวัสดุจำนวนมหาศาลที่ใช้ประกอบการแสดง ซึ่งมักจะกลายเป็นขยะในภายหลัง สรีนา สัตถาผล จึงสร้างผลงานนี้ขึ้นเพื่อทบทวนผลจากการกระทำของตนในฐานะนักแสดง และกระตุ้นให้เหล่าศิลปินตระหนักถึงผลกระทบของงานศิลปะที่มีต่อโลก
ผลงาน: ฉันไม่ปรากฏ ฉันจึงมีอยู่, 2563

สุชน สุจิต ตั้งคําถามถึงตัวตนของมนุษย์ โดยพิจารณาว่าสิ่งใดบ้างที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์แตกต่างกับสัตว์ จนกระทั่งพบว่าหนึ่งในนั้นก็คือความสามารถในการแยกแยะตนเองออกจากสัญชาตญาณ
ผลงาน: Mainstay of Three Times, 2563 และThe Pillar Monument, 2563

บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วล้วนเต็มไปด้วยความทรงจำ เช่นเดียวกับมุมมองการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตาที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละคน ธนนันท์ ใจสว่าง ประทับใจสองสิ่งนี้ จึงตัดสินใจสร้างผลงานประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช้ร่วมกับผู้พิการทางสายตา เพื่อแลกเปลี่ยนจินตนาการระหว่างกัน
ผลงาน: ตาบอดคลําช้าง, 2563

ญาณุศักดิ์ เนาว์แสง นำเสนอผลงานที่เกี่ยวกับการทำตุง ภูมิปัญญาชาวบ้านที่อาศัยพิธีกรรมเป็นสื่อ แต่สิ่งนี้กำลังจะหายไป เนื่องจากการดำรงชีวิตตามกระแสสังคมใหม่และการย้ายถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปด้วย
ผลงาน: Home for Heaven, 2563

ผลงานของทั้ง 8 ศิลปินจะจัดแสดงภายใต้นิทรรศการ Early Years Project #5 by MILLCON: 20/20 ‘เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ – 7 มิถุนายน 2563 ที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปกรุงเทพฯ
สนับสนุนโครงการโดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด มหาชน

More Stories
World War II Sketches Form Victor Lundy