Modernist Architecture in Chandigarh

วิสัยทัศน์การวางผังเมือง 20s

เอกลักษณ์เมือง Chandigarh

เมือง Chandigarh ประเทศอินเดียถือว่ามีต้นกำเนิดภายใต้วิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีอินเดียคนแรกของประเทศ Sh Jawahar Lal การวางแผนผังเมืองออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Le Corbusier การออกแบบถือได้เป็นหนึ่งในการทดลองที่ดีที่สุดของงานสถาปัตยกรรมโมเดิร์นและการวางผังเมืองในยุคศตวรรษที่ยี่สิบ ภายหลังการจัดการผังเมืองทำให้เมือง Chadigarh กลายเป็นสัญลักษณ์ของเอกราชใหม่ของประเทศอินเดีย

ศิลาฤกษ์ของเมืองได้ถูกวางไว้ให้ปี 1952 หลังจากนั้นทำให้ตัวเมืองเป็นที่รู้จักดีสำหรับสถาปัตยกรรมและการออกแบบซึ่งครั้งหนึ่งถูกออกแบบโดย Le Corbusier, Pierre Jeannerat, Jane Drew และ Maxwell Fry

tower of shadows – le corbusier (1957)

all images © roberto conte

การจัดการของเมือง Chandigarh มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการแบ่งฟังก์ชั่นการใช้งานในแต่ละพื้นที่แยกออกจากกันด้วยการใช้เส้นกริด ทำให้การก่อสร้างนั้นรวดเร็วและทำให้ไม่เกิดปัญหาจราจรติดขัด ด้วยผลของการออกแบบโดยLe Corbusierทำให้สถาปัตยกรรมในแต่ละพื้นที่สามารถสื่อสารฟังก์ชั่นการใช้งานผ่านรูปลักษณ์ภายนอกได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัย(Residential),พื้นที่สร้างสรรค์(Recreational), พื้นที่เชิงพาณิชย์(Commercial), พื้นที่สำนักงาน (Institutional) และ สถานศึกษา (Academic)

Tower of shadows อาคารออกแบบเพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของแสงอาทิตย์ เพื่อให้ได้สถาปัตยกรรมเขตร้อนที่สามารถควบคุมแสงจากทั้ง4ด้านทำให้อุณหภูมิภายในอาคารลกลงได้

high court – le corbusier (1951-1957)

sukhna boating tower – pierre jeanneret (1960)

chandigarh college of architecture (CCA) – le corbusier and aditya prakash (1961)

bandstand – le corbusier and pierre jeanneret (1960)

panjab university student center – bhanu p. mathur (1975)

stadium – jeet malhotra (1960)

chandigarh architecture museum – by shivdatt sharma (1997), influenced by le corbusier’s zurich pavillion

museum auditorium – le corbusier (1968)

neelam theatre and cinema – aditya prakash (1961)

gandhi bhawan – pierre jeanneret (1962)

More Stories
Multi-Tenant Building
1 : 7.7 / Multi – Tenant Building