Bangkok Sealandia

BANGKOK SEALANDIA

“เราต้องเผชิญหน้ากับอะไรในปี 2050”

การออกแบบเชิงทดลองเพื่อต่อยอดไปสู่แนวทางการเอาตัวรอดในปี 2050

ในปี ค.ศ.2050 หากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียสจะส่งผลต่อการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก ขั้วโลกเหนือที่หายไป ทําให้ระดับนํ้าทะเลยกตัวสูงขึ้นเข้าท่วมพื้นที่พักอาศัย อุตสาหกรรมและการเกษตรจากชายฝั่งทะเลจนถึงอยุธยาที่ระดับกว่า 2 เมตร จะทําให้ประชากรที่เพิ่มขึ้นกว่า 40 ล้านคนในเมืองหลวงต้องเลือกระหว่างการอพยพย้ายถิ่นฐานแย่งชิงทรัพยากรและเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงหรือเลือกที่จะปรับตัวให้อยู่ได้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างถาวร 

ฝันร้ายจากน้ำท่วมใหญ่ในปี ค.ศ.2011 อาจเทียบไม่ได้เลยกับวิกฤตที่ต้องเผชิญในอีก30ปี ข้างหน้า ทั้งจํานวนประชากร แหล่งอาหารที่ขาดแคลนแหล่งน้ำจืดที่ไม่สามารถกักเก็บได้ พลังงานที่ไม่เพียงพอภาครัฐจะสามารถแบกรับภาระนี้ได้หรือไม่และเราพร้อมรับมือกับปัญหานี้หรือยัง 

Bangkok Sealandia เป็นโครงการออกแบบเชิงทดลองผ่านนักออกแบบรุ่นใหม่ที่อายุน้อยกว่า 30 ปี ผู้ที่จะกลายเป็นผู้ประสบภัยในอนาคต พัฒนาผลงานเพื่อต่อยอดไปสู่แนวทางการเอาตัวรอดในปี ค.ศ.2050 จากการวิเคราะห์ปัญหาหลากหลายมิติ

ผลงานการออกแบบและนิทรรศการจะถูกนําออกแสดงในระหว่างเทศกาล Bangkok Design Week 2020 ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ ณ บ้านเหลียวแล เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าวิกฤตภาวะโลกร้อนไม่ใช่สิ่งไกลตัวอีกต่อไปและการพร้อมรับมือต้องถูกวางรากฐานตั้งแต่ในวันนี้ 

ในภาษาจีนนั้นคําว่าวิกฤตประกอบด้วยตัวอักษรที่แปลว่า “อันตราย” และ “โอกาส” และในอันตรายที่เกิดจากวิกฤตภาวะโลกร้อนนี้ ยังเป็นโอกาสให้มนุษย์ได้ปรับตัวอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่ามนุษย์นั้นสามารถอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างยั่งยืน

More Stories
SEE-SAAN by designmatters
SEE-SAAN